Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

REGULAMIN VI KONKURSU

Piosenki Stanu Wojennego”

 

I. Organizator:

NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej.

 

II. Współorganizatorzy

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

  

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu:

 • Roman Laskowski - NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ
 • Małgorzata Smuga-Błoch - NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ
 • Agnieszka Piekarska - NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ

  

III. Adresat konkursu:

Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

 

IV. Cele konkursu

 • kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki wokalnej
 • popularyzacja twórczości okresu stanu wojennego

 

V. Przedmiot oceny konkursowej

Ocenie podlegać będą walory prezentacji artystycznej.

Komisja Konkursowa oceni uczestników według kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • technika wykonania,
 • interpretacja,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • strój podkreślający tematykę i nastrój utworu.

 

VI. Literatura

Utwory wokalne powstałe w okresie stanu wojennego i treścią związane z jego wydarzeniami, lub aranżacje muzyczne do tekstów poezji dotyczącej stanu wojennego.

 

VII. Struktura i przebieg konkursu. Nagrody.

Konkurs przebiega jednoetapowo.

Przeprowadzi go Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

Uczestnicy prezentują wybrany utwór:

solo (akompaniament instrumentalny lub na płytach CD audio – nie mp3!),

lub w zespole wokalno - instrumentalnym (do pięciu osób).

 

Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

 

Komisja Konkursowa ustali listę laureatów I, II i III miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dopuszcza się również listę wyróżnionych wykonawców.

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (ufundowane w miarę możliwości finansowych sponsorów) natomiast osoby wyróżnione otrzymują dyplomy.

 

 

VIII. Terminarz konkursu

Przesłuchania odbędą się w środę 7 grudnia 2016 roku / w godzinach 9.00-14.00/.

Koncert laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędą się 13 grudnia 2016 roku, godz. 13.00.

 

Eliminacje konkursowe oraz koncert laureatów odbędą się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, przy ul. Sosnowej 9, w Sali Koncertowej.

 

Zgłaszanie uczniów do konkursu

Termin zgłoszenia uczniów do eliminacji konkursu upływa 1 grudnia 2016 roku.

- liczy się data wpływu zgłoszenia do organizatora!

W przypadku trudności z dojazdem na eliminacje (dotyczy szczególnie szkół z województwa), prosimy o indywidualne uzgadnianie telefoniczne godziny przyjazdu pod nr 42 677-26-26.

 

Karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1) należy przesłać pocztą (NSZZ "Solidarność" Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej, ul. Kamińskiego 18, 90-229 Łódź) bądź elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem  42-677-26-13 lub złożyć do siedziby NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ mieszczącej się przy ul. Kamińskiego 18 w Łodzi (pokój 310 lub 311) zgodnie z terminem podanym powyżej. Tel. kontaktowy 42 677-26-26.

 

X. Sposób i termin ogłaszania wyników

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników po eliminacjach i obradach komisji.

 

XI. Uwagi końcowe

 • Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych musi posiadać do wglądu ważną legitymację szkolną.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń konkurs może odbyć się również w dodatkowo wyznaczonym terminie.
 • Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
 • Uważa się za obowiązkowy udział laureatów w koncercie. Za dokonane w celach dokumentacji i promocji konkursu nagrania fonograficzne, radiowe bądź telewizyjne, uczestnicy nie mogą wnosić roszczeń finansowych.

 

 

 

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim

za udział w konkursie.

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W V KONKURSIE

Piosenki Stanu Wojennego – VII edycja”

 

Nazwa i adres placówki:

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika (wpisać drukowanymi literami):

 

 

 

Wiek uczestnika / klasa:

 

 

Autor i tytuł piosenki:

 

 

Rodzaj akompaniamentu i wymogi sprzętowe:

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefon kontaktowy oraz adres e –mail (wpisać drukowanymi literami):

 

 

 

Akceptacja Dyrektora Szkoły (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Jedna karta zgłoszenia = jeden uczestnik konkursu bądź jeden zespół.

………………..

(data)

 

Search