Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Nowy Łódzki Kurator Oświaty – p. Grzegorz Wierzchowski, spotkał się z Radą NSZZ  “Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej w dn. 20 kwietnia 2016 r.

 

Grzegorz Wierzchowski został oficjalnie powitany przez przewodniczącego łódzkiej oświaty – Romana Laskowskiego, który pogratulował mu wygrania konkursu i objęcia stanowiska Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Podczas spotkania ze związkowcami omówiono najważniejsze problemy środowiska oświatowego i planowane kierunki działań w najbliższej przyszłości. Kurator przedstawił pokrótce program swojego działania w powiązaniu z działalności Ministerstwa Edukacji.

W rozmowie pojawiły się propozycje dotyczące wewnętrznej organizacji struktury Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Mówiono także o konieczności zmian w funkcjonowaniu niektórych ciał powołanych przez Kuratora Oświaty, np. Komisjach Dyscyplinarnych dla Nauczycieli.

Zgłoszono postulat dotyczący szkolnictwa specjalnego. NSZZ „Solidarność” uważa, że jest zbyt mało zabezpieczonych etatów dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego w stosunku do realnych potrzeb, czyli ilości chorych dzieci.

Podjęto temat ws. konieczności ograniczenia liczebności klas i wprowadzenia obowiązkowego podziału uczniów na grupy, np. podczas zajęć W-F.

Wypowiedziano się także w kwestii potrzeby zabezpieczenia zatrudnienia nauczycielom. W Polsce nauczyciel nawet z bardzo dużym doświadczeniem musi liczyć się z możliwością nagłego zwolnienia go z pracy. Takich sytuacji nie ma w innych krajach UE, gdzie nauczyciel ma stabilną sytuację zawodową a przez to poczucie bezpieczeństwa.

Kolejny podjęty wątek dotyczył opiniowania przez związki zawodowe arkuszy organizacyjnych szkół. Należy optować za tym, aby do Kuratora Oświaty wróciło prawo obowiązkowego opiniowania arkuszy organizacyjnych.

Zgłoszono także zastrzeżenia, dotyczące zbyt małej ilości nagród MEN przypadających na województwo łódzkie.

Kurator Oświaty podziękował za spotkanie. Zobowiązał się do współpracy z NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ. Zadeklarował, że jest otwarty na rozmowy i wyraża chęć niesienia pomocy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. 

kurator0

kurator1kurator2kurator3kurator4

Search