Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

 

Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" nie aprobuje zamrożenia wynagrodzeń nauczycieli w kolejnym już 2015 roku. Ostatnia waloryzacja płac pracowników pedagogicznych miała miejsce w 2012 r. Tymczasem, wielu przedstawicieli związanych
z obozem władzy, z właściwą sobie semantyką, zawyża zasługi dotyczące skali podwyżek nauczycielskich płac od 2008 roku do poziomu 40 procent.

 

Wyjaśnijmy: uwzględniając wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli (bo to najwłaściwsza metoda porównawcza w sytuacji, gdy nauczyciele dyplomowani i mianowani „sfinansowali” w 2009 r. skalę podwyżek płac nauczycieli stażystów i kontraktowych), która to kwota bazowa w sposób automatyczny kształtuje nauczycielskie wynagrodzenia na wszystkich stopniach awansu zawodowego, w 2015 roku nastąpi jej dwuprocentowy spadek w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w porównaniu tego poziomu z 2008 roku. Obrazuje to poniższa tabela.

tab. 1. Relacja kwoty bazowej dla nauczycieli do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach:

 

rok

wysokość kwoty bazowej [w zł.]

średniorocznie

[w zł]

przeciętne wyn.

w gosp. nar. [w zł.]

Wskaźnik

3:4 [w %]

1

2

3

4

5

2008

2074,15

2074,15

2943,88

70,46

2009

od I - 2177,86

2214,16

3102,96

71,36

od IX - 2286,75

2010

od I - 2286,75

2340,11

3224,98

72,56

od IX - 2446,82

2011

od I - 2446,82

2503,91

3399,52

73,65

od IX - 2618,10

2012

od I - 2618,10

2651,26

3521,67

75,28

od IX - 2717,59

2013

2717,59

2717,59

3650,06

74,45

2014

2717,59

2717,59

3788,00*

71,74

2015

2717,59

2717,59

3968,25*

68,48

* założenia rządu RP

 

Z tego zestawienia wynika, że płace nauczycieli maleją w stosunku do zatrudnionych
w gospodarce narodowej. Potwierdzeniem tego jest poniższa tabela, która przedstawia relację średniego wynagrodzenia nauczycieli najbardziej doświadczonych - dyplomowanych, a więc najlepiej zarabiających - do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2008-15.

Jednocześnie, zdecydowanie trzeba zastrzec, że zgonie z art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela stawki, które nauczyciele ci otrzymują, w rzeczywistości są ok. 20 % niższe. Tak po prostu skonstruowany jest system płacowy tej grupy zawodowej.

 

tab. 2. Relacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych określonego
w art. 30 ust. 3 ustawy KN do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach:

 

rok

Przeciętne wynagr. nauczycieli dypl.

na podst. art. 30. ust. 3 KN [w zł.]

przeciętne wyn.

w gosp. nar. [w zł.]

Wskaźnik

2:3 [w %]

1

2

3

4

2015

5000,36

3968,25*

126,01

2014

5000,36

3788,00*

132,00

2013

5000,36

3650,06

136,99

2012

4878,32

3521,67

138,52

2011

4607,19

3399,52

135,52

2010

4305,80

3224,98

133,51

2009

4074,05

3102,96

131,29

2008

3826,80

2943,88

129,99

* założenia rządu RP

 

Z tych zestawień niezbicie wynika, że płace pedagogów wyraźnie pikują w dół. Sytuacja nauczycieli niższych stopni awansu zawodowego jest jeszcze gorsza. Natomiast zupełnie dramatycznie wygląda sytuacja pracowników administracji, a zwłaszcza obsługi.
I chociaż płace tych pracowników pozostają w gestii samorządów terytorialnych, które określają poziom wynagradzania administracji szkolnej i pracowników obsługi w odrębnych regulaminach wynagradzania, to jednak pula na ten cel określona jest w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej dotyczącym podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Z tych oto powodów Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" zdecydowanie wyraża sprzeciw i dlatego zaostrza formy protestu.

 

 

 

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW NSZZ „S”

Search