Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

 

NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej, odnosi się do proponowanych zmian w oświacie ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

1. Z obawą patrzymy na zapowiadane zmiany ustroju szkolnego. Postulujemy, aby powstały konkretne przepisy mówiące o stworzeniu pakietu ochronnego dla wszystkich pracowników oświaty zagrożonych utratą pracy w wyniku wprowadzanej reformy (art. 20 KN – wydłużenie stanu nieczynnego, możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela, itd.);

2. Z niepokojem obserwujemy brak zaplanowania środków  finansowych na wprowadzenie proponowanych zmian.

3. Przewidujemy możliwość wystąpienia problemów w związku z wygaszaniem niektórych typów szkół:

a. uwagę zwraca przede wszystkim trudna sytuacja samodzielnych gimnazjów. Mogą wystąpić trudności w zawieraniu porozumień gmin z gminami i z powiatami;

b. istnieje potrzeba zdecydowanych działań kuratoriów, którym przywrócono prawo do uzgadniania sieci szkolnej z organami prowadzącymi;

4. Widzimy konieczność szybkiego ogłoszenia podstawowych dokumentów zmian programowych: podstaw programowych, ramowych planów nauczania (tzw. siatek godzin z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora), co jest niezbędne do opracowania podręczników, programów nauczania, ale i odpowiedniego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli dostosowanego do nowych zmian.

5. Nasze obawy budzi także brak prawnego zapisu o zakazie dwuzmianowości w szkołach.

          Członkowie Rady Sekcji uważają, iż bez przedstawienia konkretnych przepisów nie jesteśmy w stanie rzetelnie i obiektywnie ocenić bieżącej polityki Ministerstwa Edukacji.

          Nasza Sekcja koncentruje się na tym, co najważniejsze dla oświaty i jej pracowników. Ze wstępnych analiz działań i przedstawionego programu Rządu RP, korzystnym wydają się:

1. Propozycja zwiększenia dodatku za wychowawstwo klasy,

2. Obowiązek akredytacji placówek doskonalenia

3. Zwiększenie liczby pytań otwartych na egzaminach zewnętrznych,

4. Wprowadzenie tygodnia projektów w czerwcu,

5. Ograniczenie ewaluacji – całościowych i problemowych,

6. Wydłużenie stażu z 1 do 2 lat,

7. Propozycja przekazywania przez organy prowadzące 1/5 z obowiązkowego 1% odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli – na doradztwo zawodowe,

8. Dopłaty do tzw. małych szkół. To ważne, gdyż pełnią rolę centrów kulturowych na terenach wiejskich,

9. Zwiększenie finansów na przedszkola – sześciolatków – z 1,5 na 4,3 tys. zł od 2017 r.

10. Inne – z innych projektów i aktów prawnych:

a. Przy planach likwidacji szkół – wprowadzenie obowiązku uzgadniania z Kuratorium Oświaty,

b. Ograniczenie biurokracji szkolnej,

d. Przywrócenie obowiązku opiniowania projektów organizacji szkół (i aneksów) przez Kuratorium,

e. Podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 13 zł od 1 stycznia 2017 r. oraz płacy minimalnej do 2000 zł brutto (to ważne dla      pracowników obsługi szkół).

f. Wprowadzenie programu 500+ jako wielkiej pomocy szczególnie dla rodzin wielodzietnych

Search