Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

 

 

REGULAMIN VI KONKURSU

Piosenki Stanu Wojennego”

 

I. Organizator:

NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej.

 

II. Współorganizatorzy

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

 

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu:

Roman Laskowski - NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ

Małgorzata Smuga-Błoch - NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ

Agnieszka Piekarska - NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ

 

 

III. Adresat konkursu:

Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

 

IV. Cele konkursu

kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki wokalnej

popularyzacja twórczości okresu stanu wojennego

 

V. Przedmiot oceny konkursowej

Ocenie podlegać będą walory prezentacji artystycznej.

Komisja Konkursowa oceni uczestników według kryteriów:

dobór repertuaru,

technika wykonania,

interpretacja,

ogólny wyraz artystyczny,

strój podkreślający tematykę i nastrój utworu.

 

VI. Literatura

Utwory wokalne powstałe w okresie stanu wojennego i treścią związane z jego wydarzeniami, lub aranżacje muzyczne do tekstów poezji dotyczącej stanu wojennego.

 

VII. Struktura i przebieg konkursu. Nagrody.

Konkurs przebiega jednoetapowo.

Przeprowadzi go Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

Uczestnicy prezentują wybrany utwór:

solo (akompaniament instrumentalny lub na płytach CD audio – nie mp3!),

lub w zespole wokalno - instrumentalnym (do pięciu osób).

 

Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

 

Komisja Konkursowa ustali listę laureatów I, II i III miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dopuszcza się również listę wyróżnionych wykonawców.

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (ufundowane w miarę możliwości finansowych sponsorów) natomiast osoby wyróżnione otrzymują dyplomy.

 

 

VIII. Terminarz konkursu

Konkurs odbędzie się 9 grudnia 2015 roku / rozpoczęcie o godzinie 8.30/.

Koncert laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędą się 12 grudnia 2015 roku.

 

Eliminacje konkursowe oraz koncert laureatów odbędą się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, przy ul. Sosnowej 9, w Sali Koncertowej.

 

Zgłaszanie uczniów do konkursu

Termin zgłoszenia uczniów do eliminacji konkursu upływa 2 grudnia 2015 roku.

- liczy się data wpływu zgłoszenia do organizatora!

W przypadku trudności z dojazdem na eliminacje (dotyczy szczególnie szkół z województwa), prosimy o indywidualne uzgadnianie telefoniczne godziny przyjazdu pod nr 42 677-26-26.

 

Karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1) należy przesłać pocztą (NSZZ "Solidarność" Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej, ul. Kamińskiego 18, 90-229 Łódź) bądź faksem 42-677-26-25 lub złożyć do siedziby NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ mieszczącej się przy ul. Kamińskiego 18 w Łodzi (pokój 310 lub 311) zgodnie z terminem podanym powyżej. Tel. kontaktowy 42 677-26-26.

 

X. Sposób i termin ogłaszania wyników

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników po eliminacjach i obradach komisji.

 

XI. Uwagi końcowe

Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych musi posiadać do wglądu ważną legitymację szkolną.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń konkurs może odbyć się również w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

Uważa się za obowiązkowy udział laureatów w koncercie. Za dokonane w celach dokumentacji i promocji konkursu nagrania fonograficzne, radiowe bądź telewizyjne, uczestnicy nie mogą wnosić roszczeń finansowych.

 

 

 

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim

za udział w konkursie.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W V KONKURSIE

Piosenki Stanu Wojennego – VI edycja”

 

Nazwa i adres placówki:

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika (wpisać drukowanymi literami):

 

 

 

Wiek uczestnika / klasa:

 

 

Autor i tytuł piosenki:

 

 

Rodzaj akompaniamentu i wymogi sprzętowe:

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefon kontaktowy oraz adres e –mail (wpisać drukowanymi literami):

 

 

 

Akceptacja Dyrektora Szkoły (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

 

 

 

Uwaga! Jedna karta zgłoszenia = jeden uczestnik konkursu bądź jeden zespół.

 

………………..

(data)

 

 

 

Search