Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com
W związku z listem Ministerstwa Edukacji Narodowej adresowanym do rodziców uczniów, dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, zamieszczamy oświadczenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie obowiązkowej opieki nad uczniami w czasie przerwy śwątecznej.
 
 
 
Z poważaniem
 
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
OŚWIATA ZIEMI ŁÓDZKIEJ
ROMAN LASKOWSKI
tel. 42 677 26 26
kom. 725 055 055
 
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
 
w załączeniu przesyłam oświadczenie KSOiW NSZZ “S” w sprawie listu otwartego MEN do rodziców i opiekunów.
Dodatkowo w załączniku znajduje się materiał z “Przeglądu Oświatowego” nr 19/2014 na temat dni wolnych od zajęć edukacyjnych i dni wolnych od pracy.
 
 
Pozdrawiam

Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"
_________________________________________________________________________________________________________
 

 

Gdańsk, dnia 05.12.2014 r.

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odczytuje list otwarty minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie przerwy świątecznej w szkołach jako próbę dyskredytacji zawodu nauczyciela w oczach opinii publicznej poprzez insynuowanie, że pracownicy oświaty mogą próbować w okresie zbliżającej się zimowej przerwy świątecznej uchylać się od obowiązku opieki nad dziećmi. Dodatkowo należy wskazać, iż nie podanie przez panią minister w jej lakonicznym oświadczeniu jakiekolwiek podstawy prawnej, będzie skutkować pogłębieniem się chaosu panującego w polskich szkołach w zakresie czasu pracy nauczycieli.

W tym miejscu należy podkreślić, iż kwestię dni wolnych od zajęć edukacyjnych w okresie od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek, reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.).

W myśl wskazanego powyżej aktu prawnego, dyrektor szkoły może w tych dniach, w razie zaistnienia takiej potrzeby, organizować różnego rodzaju zajęcia nieedukacyjne np. opiekę świetlicową, szkolenia. Przy czym nie zwalnia go to z obowiązku należytego organizowania pracy. Należy bowiem pamiętać, iż kodeks pracy nakłada na zakład pracy obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiągnięcie przez pracowników - przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji - wysokiej wydajności pracy i należytej jakości pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1977 r., I PR 63/77). Za niedopuszczalną więc należy uznać sytuację, w której cały ciężar odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi w okresie zimowej przerwy świątecznej będzie spoczywał jedynie na wybranej grupie nauczycieli np. wychowawcach świetlicy.

Z kolei dni 2 i 5 stycznia 2015 r. mogą zostać wyznaczone jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tylko w przypadku zasięgnięcia przez dyrektora szkoły opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, przy uwzględnieniu warunków lokalowych i możliwości organizacyjnych szkoły lub placówki.

Ten ostatni aspekt organizowania dodatkowych zajęć wychowawczo-opiekuńczych, czyli warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, pani minister w swoim liście całkowicie pominęła. Fakt ten, w dobie przyzwolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej na likwidację kolejnych szkół i placówek, nie może zresztą dziwić.    

KSOiW NSZZ "Solidarność" wyraża zdecydowany sprzeciw wobec konfliktowania przez panią minister dwóch ważnych podmiotów życia szkoły: Rodziców i Nauczycieli. Dobre efekty pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej są możliwe tylko w drodze pełnej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Postawa pani minister wyrażona w liście stoi w jawnej sprzeczności z jej działaniami w odniesieniu do głosu rodziców zaniepokojonych obowiązkowym posyłaniem sześciolatków do szkół.

 

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Search