Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

dane światowe i europejskie pochodzą z raportu OECD „Education at Glance” 2014]

  1. W budżecie państwa na rok 2014 planowany % udział wydatków na oświatę i wychowanie w PKB wynosi 2,54%, malejąc o 0,07 % w stosunku do roku 2013.


Wg najnowszych danych z raportu OECD (Education at Glance 2014) – tabela B4.1 /str. 259
udział % wszystkich wydatków publicznych na edukację w porównaniu do wszystkich publicznych wydatków wynosi:

 

 

 

przedszkola

szkoły

Szkoły wyższe

Polska

1,2

7,5

2,6

Średnia OECD

1,1

8,4

3,2

Średnia w UE

1,1

7,4

2,9Udział % wszystkich wydatków publicznych na edukację w porównaniu do PKB wynosi:

 

przedszkola

szkoły

Szkoły wyższe

suma

Polska

0,5

3,3

1,1

4,9

Średnia OECD

0,6

3,6

1,4

5,6

Średnia w UE

0,6

3,6

1,4

5,6  1. Kierunek zmian we wszystkich wydatkach publicznych na edukację – Tabela B4.2/ str. 260

Z danych wynika, że rząd RP obniża co roku wydatki na edukację, które i tak są już poniżej średnich europejskich i światowych. Nawet jeżeli rząd RP podaje 4.95% PKB na oświatę, to są w tym ujęte wszystkie środki finansowe przeznaczone na edukację, czyli fundusze unijne, udział środków prywatnych.Rok

Wydatki na edukację jako % wszystkich wydatków publicznych

Wydatki na edukację jako % PKB

2000

12,7

5,0

2005

12,6

5,5

2008

11,8

5,1

2010

11,4

5,2

2011

11,4

4,9

Średnia OECD w 2011

12,9

5,6

Średnia w UE w 2011

11,5

5,8  1. Roczne wydatki na ucznia

Roczne wydatki na ucznia na wszystkich poziomach edukacyjnych do szkolnictwa wyższego podane w $, licząc wskaźnik PPP (siły nabywczej pieniądza).

Polska plasuje się poniżej średniej OECD (9 300 $), podając 6 300 $.

Najmniej na ucznia przeznaczają:

Meksyk – 3 000 $

Chile – 4 200 $

Węgry – 5 300 $

Słowacja – 5 400 $

Czechy – 6 000 $

Estonia – 6 100 $

Więcej - powyżej średniej OECD na ucznia przeznaczają (wybrane kraje):

Szwajcaria – 14 900 $

Norwegia – 14 100 $

Szwecja 12 800 $

Finlandia – 10 200 $"Blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych została niewykorzystana. Tym samym pomoc nie dotarła do wszystkich uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, bo w programie początkowo zbytnio zawężano krąg uprawnionych, a gminy i szkoły nieskutecznie informowały o możliwości uzyskania wsparcia oraz nadmiernie biurokratyzowały proces ubiegania się o pomoc" (Paweł Biedziak – NIK)  1. Pensje nauczycieli: tabela D3.1/str.469

Na każdym poziomie edukacyjnym polscy pedagodzy są w grupie najgorzej zarabiających. Posiadają zaszczytne trzecie miejsce od końca wykresu, za nimi są tylko nauczyciele ze Słowacji i Węgier.

Z najnowszych danych dotyczących zarobków nauczycieli (EURYDICE 2014) wynika, że polscy nauczyciele mieli w latach 2009-2014 podwyżkę płac w wysokości: 5,95% w szkołach podstawowych, 6% w gimnazjach oraz 6,06% w szkołach średnich.
Jak ten europejski % ma się do medialnych zapewnień rządu o 40% wyższych pensjach nauczycieli Polsce?

{ dane OECD – kalkulacja - roczna pensja podana w $ na bazie PPP- siły nabywczej pieniądza}Pedagodzy w przedszkolach:

kraj

Pensja początkowa

Po 10 latach pracy

Po 15 latach pracy

Najwyższa pensja

Polska

11388

14966

18160

18925

Węgry

10627

11969

12716

16771

Słowacja

9513

10468

10946

11806

Średnia OECD

28757

35354

37350

45349

Średnia w UE

28594

34498

37502

43864Pedagodzy w szkołach podstawowych:

kraj

Pensja początkowa

Po 10 latach pracy

Po 15 latach pracy

Najwyższa pensja

Polska

11388

14966

18160

18925

Węgry

10992

12562

13520

18020

Słowacja

10664

12778

13365

14411

Średnia OECD

29411

36846

39024

46909

Średnia w UE

29417

36072

39160

45761Pedagodzy w szkołach gimnazjalnych: tabela D3.1 str. 470kraj

Pensja początkowa

Po 10 latach pracy

Po 15 latach pracy

Najwyższa pensja

Polska

12824

16975

20700

21576

Węgry

10992

12562

13520

18020

Słowacja

10664

12778

13365

14411

Średnia OECD

30735

38419

40570

48938

Średnia w UE

30243

37949

41174

48198Pedagodzy w szkołach średnich:

kraj

Pensja początkowa

Po 10 latach pracy

Po 15 latach pracy

Najwyższa pensja

Polska

14497

19397

23688

24693

Węgry

11736

14118

15626

22098

Słowacja

10664

12778

13365

14411

Średnia OECD

32255

40686

42861

51658

Średnia w UE

32243

39918

43564

51212W porównaniu do zarobków pracowników (24-64 lata), zatrudnionych na pełen etat
z wyższym wykształceniem, pedagodzy w Polsce zarabiają
(tabela D3.2/ str. 471):

kraj

przedszkola

Szkoły podstawowe

gimnazja

Szkoły średnie

Polska

0,71

0,82

0,83

0,82

Średnia OECD

0,80

0,85

0,88

0,92

Średnia UE

0,76

0,81

0,85

0,90Wg danych eksperta, posła Lecha Sprawki, nastąpi - zakładając brak podwyżek w 2015 roku - pogorszenie relacji wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych i mianowanych do przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej – będą kształtowały się one na poziomie 2007 r. Poniżej opracowanie pana L. Sprawki „Dynamika wskaźnika relacji średnich wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.”

  1. Czas pracy nauczycieli – tabela D.4.1/ str.486

Ilość tygodni nauki

kraj

przedszkola

Szkoły podstawowe

gimnazja

Szkoły średnie

Polska

45

38

38

37

Średnia OECD

40

38

38

37

Średnia UE

40

38

37

37Ilość dni nauki

kraj

przedszkola

Szkoły podstawowe

gimnazja

Szkoły średnie

Polska

218

184

182

180

Średnia OECD

191

183

182

180

Średnia UE

190

180

179

179Czas pracy netto podany w godzinach

kraj

przedszkola

Szkoły podstawowe

gimnazja

Szkoły średnie

Polska

1149

633

561

558

Średnia OECD

1001

782

694

655

Średnia UE

988

754

653

622

Całkowity czas statutowy w godzinach

kraj

przedszkola

Szkoły podstawowe

gimnazja

Szkoły średnie

Polska

1816

1520

1504

1488

Średnia OECD

1654

1649

1649

1643

Średnia UE

1615

1592

1591

1577Polska nie podała czasu pracy nauczycieli wymaganego w szkołach (czyli realnego czasu pracy nauczycieli). Rozpiętości w czasie pracy wynikają z różnic w organizacji pracy szkoły.

Biorąc pod uwagę ostatnie badania IBE (Instytut Badań Edukacyjnych), średni tygodniowy czas pracy polskiego nauczyciela (wyłączając czas przerw śródlekcyjnych, kiedy i tak nauczyciele pracują m.in. dyżurując na korytarzach szkolnych) wynosi 46 godzin i 40 minut.  1. Nauczyciele w Europie stają się coraz starsi. (tabela D5.1/str.494)

Średnia dla nauczycieli w szkołach podstawowych, którzy mają 50 lat lub więcej dla krajów OECD kształtuje się na poziomie 31%. Przy czym w krajach: Szwecja, Niemcy oraz Włochy około 40% nauczycieli osiągnęło już wiek 50 lat i więcej. W szkołach średnich 37% nauczycieli ma 50 lub więcej lat (dane dla Polski to 25%). W krajach takich jak: Norwegia, Niemcy, Włochy, Austria, Holandia, Estonia oraz Islandia jest już ponad 40% nauczycieli mających 50 lat lub więcej.

W tym kontekście należy zastanowić się jak będzie zmieniała się populacja wiekowa nauczycieli polskich jeżeli obligatoryjny wiek emerytalny wynosi 67 lat. Biorąc pod uwagę Europę, to średni wiek emerytalny wynosi nadal 65 lat.  1. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Nauczyciele będą musieli z własnej kieszeni zapłacić za pomoce dydaktyczne.

Przepisy, które obowiązują od lipca, zabraniają dostarczania do szkół pomocy dydaktycznych. Jak twierdzą premier i minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska wprowadzone zmiany mają wyeliminować patologiczne sytuacje, do jakich dochodziło na rynku podręczników.

Zgodnie z Ustawą - Karta Nauczyciela Art.29 pkt.1 oraz pkt.2 nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację zadań dydaktycznych
i wychowawczych. Zadanie zapewnienia odpowiednich warunków dla wykonywania pracy spoczywa na organie prowadzącym.

Search