Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

NSZZ "Solidarność" Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej informuje o wynikach ankiety sondażowej przeprowadzonej we wrześniu 2014 r. przez KSOiW NSZZ „Solidarność”. Sondaż odzwierciedlił złe nastroje panujące w środowisku oświatowym. Oprócz oflagowania szkół i pikiet zaskakująco duża liczba pracowników popiera formę strajku.

Złe nastroje w środowisku oświatowym nie biorą się bez powodu (załącznik: Fakty). Jak wykazały niezależne badania czasu pracy polskich nauczycieli, pracują oni ponad 46 godzin tygodniowo a przecież czas pracy nauczyciela ma wynosić 40 godzin. Według raportu OECD polscy uczniowie i nauczyciele mają największą liczbę dni nauki i pracy w roku szkolnym.

Od 2012 r. wynagrodzenia pracowników oświaty nie są nawet waloryzowane. W tym czasie siła nabywcza ich płac zmniejszyła się o ok. 7 proc. (załącznik: informacje dot. stanu finansowego polskiej oświaty). Poziom wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do innych grup zawodowych spadł do poziomu z 2007 r. Ponadto do września 2014 r. 30 tyś. pracowników oświaty straciło pracę! 1/3 pracować będzie w niepełnym wymiarze godzin.

W planach budżetowych państwa na 2015 r. nie przewiduje się realnego zwiększenia nakładów na oświatę!!

NSZZ „Solidarność” domaga się 9 proc. podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r.(załącznik: oświadczenie ws. zamrożenia wynagrodzeń nauczycieli).

Zła ogólnopolska sytuacja w oświacie ma swoje odzwierciedlenie w działalności lokalnych samorządów terytorialnych.

NSZZ "Solidarność" Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej protestuje przeciwko prowadzonej polityce Miasta Łodzi względem łódzkiej edukacji. Po spotkaniu Przewodniczącego oświatowej Solidarności – Romana Laskowskiego z Prezydentem Łodzi – Hanną Zdanowską, strony ustaliły, iż rozpoczną się rozmowy z Wydziałem Edukacji UMŁ. Od maja 2014 r. podczas spotkań z przedstawicielami WE zostały przedstawione nasze postulaty. Żądamy:

 • całkowitego zlikwidowania wskaźnika 0,9 i 0,95 wynikającego z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
 • przeznaczenia dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,
 • zwiększenia kwoty przeznaczonej na dodatek motywacyjny dla nauczycieli,
 • zmniejszenia liczby dzieci w oddziałach w szkołach (z zachowaniem podziału na grupy),
 • równego traktowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Podjęliśmy także rozmowy dotyczące:

 • opiniowania pracy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Łodzi,
 • ektronicznego naboru uczniów do szkół,
 • planów dotyczących wzmocnienia szkolnictwa zawodowego,
 • dostosowania zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy do podjętych w ostatnim czasie uchwał rady Miejskiej w Łodzi,
 • respektowania obowiązujących przepisów prawa.
 • Prezydent Łodzi – p. Hanna Zdanowska zobowiązała się do poinformowania nas o podjętych przez siebie decyzjach do końca października 2014 r.

NSZZ "Solidarność" oczekuje na spełnienie przedstawionych postulatów. Nie ustajemy w działaniach wierząc, że tylko uczciwie i konstruktywnie prowadzony dialog może przyczynić się do podniesienia jakości łódzkiej edukacji.

Search