Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Program działania Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w kadencji 2010-2014

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania widzi dalszą potrzebę reformowania systemu edukacji w Polsce w  kierunku:

  • upowszechniania edukacji społeczeństwa na poziomie średnim  i  wyższym,
  • poprawy jakości edukacji i ścisłego powiązania wychowania i kształcenia,
  • wdrożenia systemu wychowawczego, opartego na wartościach chrześcijańskich. Kształtującego odpowiedzialność, wrażliwość, umiłowanie prawdy, odwagę i patriotyzm we współpracy z rodziną,
  • polityki płacowej w oświacie.

 W świetle powyższych tez Międzyregionalna Sekcja Oświaty  i Wychowania do pierwszoplanowych zadań zalicza:

 Zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla nauczycieli z Zarządami: Miasta Łodzi, gminami i powiatami z województwa łódzkiego.

  1. Renegocjacje istniejących układów zbiorowych dla pracowników nie nauczycieli.
  2. Kontrola przestrzegania prawa oświatowego i pracowniczego.

  Do zadań organizacyjnych należy:    

  1. Wzmocnienie struktur MSOiW ZŁ NSZZ „Solidarność” poprzez nabór nowych członków oraz włączenie Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych z terenu województwa łódzkiego. 
  2. Poprawienie sprawności działania wszystkich szczebli organizacyjnych MSOiW. 
  3. Poprawę przepływu informacji i utrzymanie kontaktów ze środkami masowego przekazu. 
  4. Powołanie zespołu do redagowania informacji i artykułów do „Regionalnego Informatora Związkowego”. (Zamiast „Biuletynu informacyjnego oświaty”).
  5. Udział w uroczystościach państwowych i regionalnych oraz różnego rodzaju jubileuszach. 
  6. Organizowanie szkoleń związkowych. 
  7. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego, Radnymi, Posłami.
Search